כאשר נפתח תיק כנגד אדם בהוצאה לפועל, אם זה בגין שיקים שחזרו או תביעה על סכום קצוב, קיימות לו מספר אופציות. ככל ואין לחייב טענות כנגד החוב וקיים אצלו הסכום שחייב, עליו לשלם אותו בתוך 30 ימים.
אפשרות נוספת ככל ואין טענות בקשר לחיוב עצמו, ניתן לבקש מרשם ההוצאה לפועל כי יפרוס את החוב לתשלומים.
אולם, כאשר לחייב ישנן טענות בקשר לעצם החיוב וטוען כי אינו חב את החוב, מסיבות שונות – עליו להגיש, רצוי באמצעות עורך דין הוצאה לפועל התנגדות בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו האזהרה שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל במסירה מלאה.
נתייחס לאפשרות השלישית המופיעה לעיל.ההתנגדות לחוב שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל תוגש ללשכת ההוצאה לפועל, ובה יפורטו כלל טענות החייב בקשר לחוב. ההתנגדות תהא ערוכה בתצהיר ע"י המבקש ומאומתת ע"י עורך דין הוצאה לפועל. ככל וההתנגדות מוגשת בתוך 30 הימים, תועבר ההתנגדות לבית המשפט ויעוכבו באופן אוטומטי כלל ההליכים בתיק ההוצל"פ.

אולם, אם ההתנגדות תוגש באיחור, אזי תועבר לבית המשפט אך לא יעוכבו ההליכים במסגרת תיק ההוצאה לפועל. ניתן לעכב את ההליכים בבקשה לבית המשפט. בסופה של ההתנגדות ובמידה וידו של החייב תצא על העליונה, אזי ייסגר תיק ההוצל"פ. לסיכום, נפתח כנגדכם תיק הוצאה לפועל? זה לא סוף פסוק! ניתן להגיש התנגדות ע"י עו"ד הוצאה לפועל המתמחה בתחום, ולהביא לביטול ומחיקת החוב. לכן, במקרים אלו חשוב כי בקשה זו תהיה ערוכה ע"י עו"ד הוצאה לפועל ואשר יגביר את הסיכויים לאישור ההתנגדות.